27 Mart 2012 Salı

Tarihle ilgili kısa hatırlatmalar...


• II. Meşrutiyet dönemi düşünce akımı... ... ... ... ... ... ..... Türkçülük 
• II. Meşrutiyetin ilan edilmesine yol açan olaylar... ... ... ... ... ... . Reval görüşmeleri, İttihat ve Terakkinin çalışmaları, Abdülhamid’in istibdat yönetimi 
• 31 Mart olayı... ... ... ... ... ... . Sistemi değiştirmeye yönelik çıkan ilk isyan 
• Balkan savaşlarıyla... ... ... ..... Arnavutluk, Makedonya, Batı Trakya, Ve Ege adaları (Gökçeada ve Bozcaada Hariç) kaybedildi 
• Arnavutluk... ... ... ... ... ... ..... I. Balkan savaşı sırasında bağımsızlığını ilan etti 
• Arnavutluk... ... ... ... ... ... ... . Osmanlıdan ayrılan son balkan devleti 
• I Balkan savaşı sonunda imzalanan anlaşma... ... ... ... ... ... Londra barış antlaşması 
• On iki ada ve Rodos’un balkan savaşları sonuna kadar geçici olarak İtalya’ya bırakılması... ... ... ... . Uşi antlaşması 
• II Balkan savaşında... ... ... ... ... ... ... . Edirne ve Kırklareli geri alındı 
• Balkan savaşlarını bitiren anlaşmalar... ... ... ... ... ... ... Bükreş ant. (Bulgarista- diğer balkan devletleri) , İstanbul ant. ( Osmanlı-bulgaristan) , Atina ant. (Osmanlı-Yunanistan) 
• Rusya I. Dünya savaşından... ... ... ... ... ... ... ... Brest Litowsk ant. İle geri çekildi 
• Rusya’nın Berlin ant. İle kendine bırakılan Kars, Ardahan, Batum’u Osmanlıya geri vermesi... ... ... ..... Brest Litowsk ant 
• Osmanlının I. Dünya savaşında başarılı olduğu tek cephe... ... ... ... ... ... ... Çanakkale cephesi 
• Dünya savaşında M. Kemal’in görev aldığı cepheler... ... ... ... ... ... ... ... Çanakkale cephesi, Kafkas 
• cephesi, Suriye cephesi 
• Yeni bir Türk devleti kurma amacı taşıyan cemiyet... ... ... ... ... ... Trakya paşaeli cemiyeti 
• M. Kemal Samsun raporuyla... ... ... ... ... ..... İlkkez resmi görevine ters düştü 
• Havza genelgesinde... ... ... ..... Mondros ateşkesine ilk kez açıkça karşı çıkılmış 
• Kurtuluş savaşının amacı- gerekçesi –yöntemi... ... ... ... ... ... Amasya genelgesi 
• İlk kez resmi bir kuruldan söz edilmesi... ... ... ... ... ... ... . Amasya genelgesi 
• Manda ve himayenin ilk reddedilmesi... ... ... ... ... ..... Erzurum kongresi 
• Kapitülasyonların ilk kez reddedilmesi... ... ... ... ... Erzurum kongresi 
• Temsil heyetinin oluşturulması... ... ... ... ..... Erzurum kongresi 
• Misakı Millinin ilk şeklinin belirlendiği olay... ... ... ... ... ..... Erzurum kongresi 
• Erzurum Kongresi... ... ... ... . Trabzon muhafazaa-i Hukuk Cemiyeti ve Erzurum Müdafaa-i Hukuk cemiyeti tarafından toplanmış 
• Manda ve himayenin kesin olarak reddedilmesi... ... ... ... ... ... ... . Sivas kongresi 
• Temsil kurulunun ‘’bütün yurdu’’ temsil eder şeklinde yeniden düzenlenmesi... ... ... ... ... ... Sivas kongresi 
• İrade-i Milliyenin çıkarılması... ... ... ... ... ... ... Sivas kongresi 
• Temsil kurulunun yürütme yetkisini kullanması... ... ... ... ... ... Ali Fuat Paşayı batı cephesine ataması 
• Temsil kurulunun ilk siyasi başarısı... ... ... ... Damat Ferit’in görevden alınması 
• Temsil kurlunun ikinci siyasi başarısı... ... ... ... ... ... ... Amasya protokolü 
• Sivas kongresinden sonra Temsilciler kurulunun istanbul hükümeti ile bütün ilişkisini kesmesinde etkili olan olay... ... ..... Ali Galip Olayı 
• Misakı Milli kararları... ... ... ... ... ..... Sınırlar, Boğazlar, Azınlık hakları, Kapitülasyonlar, Arap ülkeleri, Batı trakya, Vilayeti Selase ( Kars, Ardahan, Batum’da halk oylaması) , Osmanlı borçları 
• Misakı Milli’yi ilk tanıyan devlet... ... ... ... ... ... . Rusya (moskova ant. ) 
• Misakı Milli’den taviz verilen antlaşmalar... ... ... ... ... ... Ankara ve Moskova ant. 
• Milli mücadele döneminde Mustafa Kemal’in katkılarıyla Yunus Nadi ve Halide Edip tarafından... ... ... ... ... ... ... ..... Anadolu ajansı kurulmuş 
• Hakimiyeti Milliye gazetesinin çıkarılması... ... ... ... ... ..... Temsil heyetinin Ankara’ya gelmesinden sonra
• Kurtuluş savaşının diplomatik kaynağı... ... ... ... ... . Misakı milli kararları 
• Amasya genelgesinde... ... ... ... ... Azınlıklar ile ilgili bir hüküm yer almamıştır 
• Erzurum kongresinde... ... ... ... ... . Azınlıklara egemenliğimizi ve toplumsal dengemizi bozacak imtiyazların verilemeyeceğinin ilk kez belirtilmesi 
• Amasya görüşmelerinde ... ... ... ... ... ... ... ..... Müslüman olmayan azınlıklara devletin birliğini bozacak ayrıcalıkların tanınmayacağı kararı alınmıştır 
• Lozan antlaşmasında... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Azınlıklar Türk vatandaşı olarak kabul edilmiştir 
• I. TBMM’nin çıkardığı ilk kanun... ... ... ... ... ... . Ağnam vergisinin arttırılması 
• I. TBMM’nin çıkardığı ikinci kanun... ... ... ... ... Hıyaneti Vataniye kanunu 
• I. TBMM’de en çok tartışılan konu... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . Ulusal egemenlik 
• I. TBMM’nin açılmasını hızlandıran olay... ... ... ... ... ... . İtilafların mebusanı dağıtması 
• Hıyaneti Vataniye kanunun yayınlanması... ... ... ... ... ... ..... İstiklal mahkemeleri 
• Gediz taarruzu... ... ... ... ... ... Olumsuz sonuçlanmasının ardından batı cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa yerine İsmet Paşa getirildi 
• I İnönü savaşı... ... ... ... ... ... Düzenli ordunun kazandığı ilk zafer 
• I İnönü savaşı sonucunda... ... ... ... ... ... Teşkilatı esasiye (1921) / Rusya ile Moskova ant. / Afganistan ile dostluk ant. / Londra konferansı / İstiklal marşının kabulü 
• Londra konferansı... ... ... ... ... ... ... ... İtilaf devletleri TBMM hükümetini ilk kez resmen tanıdılar 
• ‘’Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihinide yendiniz’’... ... ... ... ... ... ... II. İnönü 
• İtalyanların anadoluda işgal ettikleri yerleri boşaltmaya başlaması... ... ... ... ... ... . II. İnönü 
• Kurtuluş savaşında düzenli ordunun başarısız olduğu ilk ve tek savaş ... ... ... ... ... . Kütahya- Eskişehir savaşları 
• M. Kemal’in başkomutan seçilmesi... ... ... ... ... ... ... Kütahya- Eskişehir savaşları sonucunda 
• Tekalife Milliye emirleri... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... Kütahya- Eskişehir savaşları sonucunda 
• ‘Hattı müdafa yoktur sathı müdafa vardır’... ... ... ... ... ..... Sakarya savaşı 
• Sakarya savaşı sonuçları... ... ... ... ... ... ... ..... Kars ant. (Kafkas devletleriyle) / Ankara ant. (Fransızlarla) / Esir değişim yapıldı / M. Kemal’e gazi ve mareşal rütbesi verildi / Türk taarruz dönemi başladı 
• Kars antlaşması... ... ... ... ... ... ... . Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan X TBMM 
• Kars ant... ... ... ... ... ..... Doğu sınırı kesinleşti 
• Ankara antlaşması (1921) ... ... ... ... Hatay ve iskenderun hariç Güney sınırı çizildi. İtilaf devletleri arasında parçalanma başladı 
• TBMM ile savaşa son vererek ant. Yapan ilk devlet... ... ... ... ... Fransa 
• ‘Düşman karşısında bulunan ordumuz başsız bırakılamazdı. Bunun için bırakamam ve bırakmayacağım’... ... ... ... ... ... ... ... Büyük Taarruz 
• Büyük Taaruz sonucunda ... ... ..... Mudanya ateşkes ant. İmzalandı 
• Mudanya ateşkes antlaşmasına katılan devletler... ... ... ... . Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya (türkiye’yi İsmet İnönü temsil etti) 
• Avrupa’da ilk büyükelçilik ... ... ... ... ... ... ... ... Gürcistan tarafından açıldı 
• Doğu Trakya’nın Yunan işgalinden kurtarılması... ... ... ... ... ... . Mudanya ateşkes ant. 
• Devletlerin TBMM’yi tanıma sırası... ... ... ... ... ... ..... Ermenistan, Afganistan, Rusya, Fransa 
• Lozan’da Fransa’nın en çok itiraz ettiği konular... ... ... ... ... . Kapitülasyonlar, Yabancı okullar 
• Lozanı kesintiye uğratan konular... ... ... ... ... ... ... ... ... Ermeni sorunu, Kapitülasyonlar 
• Harf inkılabının temel amacı... ... ... ... ... . Okuma yazmayı kolaylaştırarak okur yazar oranını arttırmak 
• Millet mekteplerinin açılmasındaki amaç... ... ... ... ... ..... Okuma yazma çağını geçirmiş olan yetişkinlerede okuma yazma öğretmek ve yeni türk harflerinin tanıtılmasını sağlamak 
• Halifeliğin kaldırıldığı gün... ... ... ... ... ... ... ... ... Şeriye ve Efkaf veklaeti kaldırıldı / Erkanı Harbiye vekaleti kaldırıldı / Tevhidi Tedrisat kanunu kabul edildi / Osmanlı hanedanının Türkiye sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı 
• Latin harfleriyle basılan ilk gazete... ... ... ... ... ... ... Mardin gazetesi (1928) 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder